K3 Arena, Espoo

Koskelontie 15, 02920 Espoo

http://www.k3arena.fi/